Tønsberg Båtforening

Mudring Ollebukta

E-post Skriv ut PDF


Status for mudringsprosjektet i Ollebukta.

Etter at årsmøtet i TBF besluttet å etablere et mudringsfond, for å samle midler til mudringsarbeidene, har vi jobbet med formaliteter rundt dette.
TBF har engasjert Viken Sjøtjeneste til å bistå oss med prøvetaking og søknadsprosess.

Det er tatt en rekke sedimentprøver av sjøbunnen som vi har fått analysert.  Analysene viser at det er forholdsvis alvorlige forurensninger i sjøbunnen der vi ønsker å mudre.

Basert på disse analyser, har vi sendt søknad om mudring til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, som er beslutningsmyndighet i slike saker.

Vår søknad ligger nå ute til høring hos relevante øvrige myndigheter.  Vi venter et svar på vår søknad før sommeren.

Dersom vi får godkjent vår søknad om å mudre, vil neste step være å hente inn pristilbud på selve mudringsjobben.  Vi er usikre på hvilken kostnad vi må påregne.  Men vi vet at det vil koste en del da forurensingsgraden tilsier at alle masser må kjøres vekk til deponi på land.

12. mai 2020

Terje Stubben

Formann TBF

Nedenfor er informasjon fra 2018 da det ble vedtatt å starte forberedelser for mudring.

Vi registrerer en stadig lavere vannstand i Ollebukta, som i vesentlighet skyldes sedimenteringer på sjøbunnen. Dette kommer delvis av at større nyttetrafikk virvler opp og forflytter grunnmassene fra skipsleia og inn på våre områder.  En annen årsak er mye skjellavleiringer, samt en vesentlig økning av sjøgress på bunnen.

Styret i TBF ser derfor et behov for omfattende mudring i Ollebukta i løpet av forholdsvis nær fremtid.

Dette vil kreve omfattende investeringer, og for å møte dette ble det på årsmøte vedtatt en kraftig økning av båtplassleier.

Vedtak:    Båtplassleie økes særskilt med kr. 1.500,- pr. plass de neste 5 år.

(Dette vil da gjelde båtplassleie for 2018 –2022)

Beløpet øremerkes til fremtidige mudringskostnader.


Hilsen Tønsberg Båtforening

Sist oppdatert ( søndag 24. mai 2020 07:08 )  
Du er her: