Referat TBF Årsmøte 2021


 
Referat TBF Årsmøte 2021

 

                             REFERAT FRA ÅRSMØTE 2020

 1. Formannen Terje Stubben ønsket velkommen, og gikk igjennom agenda for Tønsberg Båtforening sitt årsmøte som holdes på
  Teams via nett grunnet corona situasjonen

Det var noen innsigelser til innkallingen.       
Terje Stubben ble valgt til møteleder   
Det var 26 medlemmer som deltok på årsmøte.         
På Teams og i lokalene til båtforeningen i Ollebukta

Audun Heimdal og Ronald Kr. Hovden ble valgt til å signere protokoll/referat fra årsmøte

 1. Referat fra forrige årsmøte 2019 som ble lest opp av sekretær

Ingen kommentarer

 1. Styrets årsberetning for 2020 som ble lest opp av sekretær Ingen kommentarer
 2. Regnskap

Kasserer ved Petter Hansen gikk igjennom regnskapet på en meget god og oversiktlig måte

Inntekter 3.510.456,69 / utgifter 2.180.887,18 / Driftsresultat 291.769,51

Ett spørsmål til regnskap som ble forklart av kasserer

Regnskapet ble enstemmig vedtatt

 1. Medlemskontingent og plassleier

Styret foreslår de oppsatte satser som forevist, ingen forandringer på båtplasser

Enstemmig vedtatt

 1. Styrehonorarer

Styret foreslår ingen endring

Enstemmig vedtatt

 1. Budsjett for 2021

Petter Hansen kasserer gikk igjennom budsjett for 2021

Inntekter 6.355.000,- / utgifter 6.503.000,- / underskudd 148.000,-    Ingen kommentarer

 

 1. Innkomne forslag

Ansiennitet: Forslagsstiller begrunner sitt innlegg. Flere kommentarer.

Forslagsstiller trekker sitt forslag da mye av innhold praktiseres i dag av kontoret

Utsetting og opptak båter med større vekt som evt. vil kreve innkjøp av nytt utstyr:

Styret foreslår å sette sammen en komite på 4 stk. 2 fra styret Ragnar Mathisen og Ole Kristian Moen og 2 medlemmer av foreningen.   
Ronald Kr. Hovden og Carl Gerhard Monrad meldte seg frivillig til dette

Enstemmig vedtatt

Innkalling til årsmøte:

Konkret endring på innkalling til årsmøte

Forslag fra styre om endring

Forslag til endret tekst i §6:

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel.  Innkallingen varsles; direkte til medlemmene (e-post/sms),
ved kunngjøring i pressen, samt opplyst på foreningens hjemmeside.

Enstemmig vedtatt

Innsendt forslag/brev om vaktordning går som en orientering

Nestformann orienterte om dagen vaktordning

 

9.Valg v/ Karl Gerhard Monrad formann fra valgkomiteen

Følgende verv og personer er på valg

 • Formann                     Terje Stubben
 • Kasserer                      Petter Hansen
 • Kontor / It- sjef            Roald Pettersen
 • Teknisk sjef                  Ole Kristian Moen
 • Aktivitetsleder              Trond Ivar Daffinrud
 • Revisor 1.                     Olav Kværne  
 • Varamann revisor:          Lennart Snygg
 • Valgkomiteens 3 repr.:    Karl-Gerhard Monrad
                                     Rune Paulsen                                                                                     

Ingen motkandidater ble fremmet

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt

Styret for 2021 består av:

 • Formann    Terje Stubben
 • Viseformann   Odd Rune Nilsen
 • Sekretær    Åge Nikodemussen
 • Kasserer   Petter Hansen
 • Kontor/IT-sjef   Roald Pettersen
 • Bryggesjef    Knut Staff
 • Aktivitetsleder   Trond Ivar Daffinrud
 • Husansvarlig   Ole Tommy Akerholdt
 • Områdesjef      Ragnar Mathisen
 • Teknisk sjef   Ole Kristian Moen

            Andre tillitsvalgte:

 • Revisor 1.  Olav Kværne
 • Revisor 2.  Morten Høen
 • Varamann Lennart Snygg                      

Valgkomité: Formann Karl Gerhard Monrad, Rune Paulsen og Knut Ivar Borgen

 1. Orientering

Mudringsprosjektet blir gjennomgått med flere innspill og spørsmål som blir besvart

Parkerings app fra Micasa brukes for 3 sesong i 2021. Gode parkeringsmuligheter. Fungerer meget bra da det i år ikke er registrert
noen negative tilbakemeldinger

Strøm stolper ble det orientert om. Nye bokser og mye nye kabler på pirene. 6 ah sikringer på uttak som kun skal gjelde for å lade
batterier ombord

Ny nettside kommer i morgen 17. Juni 2021

Tjøme Hvasser Røde Kors avtalen ble gjennomgått og ligger som informasjon på nettsiden

Møteleder Terje Stubben takket alle for et godt årsmøte og ønsker alle en god sommer

 

_________________                                       ______________________

Audun Heimdal                                             Rondald Kr. Hov