Reglement

Reglement for Ollebukta Småbåthavn

§ 1: Tønsberg Båtforening (TBF) har tilsyn og driftsansvar for Ollebukta Småbåthavn.
Alle medlemmer i TBF plikter å følge dette reglement. Brudd på dette reglement kan medføre tap av båtplass.

§ 2: Båtplasser i Ollebukta leies ut til medlemmer i TBF og deles inn i 3 kategorier, liten/middels og stor båtplass. TBF’s kontorvakt tildeler ledige båtplasser etter ansiennitet.

§ 3: Det er registreringsplikt i havna. Alle båtplass-leiere skal være registrert Havneweb.no med korrekt båttype, lengde på båt, bredde på båt, navn på båt, foto av båt, navn på leier, fødselsdato, adresse, mobil og e-mail adresse. Båteier plikter å holde Havneweb oppdater mhp. endringer av båtens reg.nr., båttype og størrelse, samt personalia.

§ 4: Det skal være overensstemmelse mellom båtplass størrelse og båtstørrelse. TBF har rett til å pålegge bytte av båtplass for å oppnå bedre utnyttelse av havna. Tildelt båtplass skal benyttes. Båtplasser deles inn i 3 kategorier, liten, middels og stor

§ 5: Båtplassleie skal være betalt innen forfall 1. februar hvert år. For sen betaling med-fører tap av båtplass uten ytterligere varselog medfører viderefordeling av båtplassen. Båter som ligger på plass uten betalt leie vil bli fjernet uten forvarsel.  Alle kostnader rundt tap av båtplass, uansett årsak, belastes båteier.

§ 6: Overdragelse av båtplass fra foreldre til barn (eller omvendt) skal godkjennes og registreres av TBF, kfr. for øvrig § 3.

§ 7: Famleie, utlån og næringsutleie av båtplass er forbudt, og medfører umiddelbart tap av båtplass. Dersom båtplassen ikke skal benyttes av TBF medlemmet, skal TBF’s kontorvakt organisere midlertidig utleie av båtplassen i inntil to år, såkalt sommerplass.

§ 8: Det er vaktplikt for alle som leier båtplass i Ollebukta Småbåthavn. Egen innkalling med informasjon om vaktordningen sendes den enkelte båteier via e-mail og/eller SMS. Det er båteiers ansvar å sørge for at det stilles vakt. Ved bruk av stedfortreder er det aldersgrense på 18 år. Ikke møtte vakter ilegges gebyr fra båtforeningen for å dekke ekstra innkalt vakt.

§ 9: Båteier plikter å sørge for solid og riktig fortøyning av båten, og eventuelt nødvendig fendring. Båteier skal holde et jevnlig ettersyn med båten.
Båter som sliter seg, -eller ligger til hinder, -eller er til skade for andre båter eller bryggeanlegg, kan bli satt på land uten varsel og for eiers regning og risiko.
Det skal ligge kun en båt på hver båtplass. Unntatt denne regel er slepejolle inntil 10 fot dersom denne ikke er til hinder for nabobåter eller til ulempe for øvrig ferdsel.

§ 10: TBF har ansatt en tilsynsmann som skal etterse forholdene i havna. Båteier plikter å følge pålegg gitt av ham.

§ 11: Fortøyningsstolper montert på pirene skal kun være av godkjent type som selges av TBF. Båteier plikter å fjerne ukurante stolper dersom TBF pålegger dette. Fortøyningstau som skal ”overvintre” på båtplassen skal henges opp og festes slik at tauet ikke kan falle i sjøen. Der noe av fortøyningstauet ligger i vannet vil dette bli fjernet og kastet.

§ 12: Båter som skal stå i opplag i Ollebukta skal kun betjenes av Marinabestyrer. Båteier plikter å følge Marinabestyrers anvisninger.
Alle båter og alt opplagsutstyr skal være fjernet innen 1. juni. Etter 1. juni vil alt opplagsmateriell/båthengere og båter bli fjernet uten forutgående varsel og på eiers bekostning.

§ 13: Opptak og utsett av båter i Ollebukta skal kun skje ved hjelp av TBF’s kran, eller på slippen ved pir 12. Bruk av kranbil ved opptak/utsett er strengt forbudt i Ollebukta på grunn av grunnforholdene i området.

§ 14: Det er montert strømbokser og vannkraner til felles bruk ved alle opplagsplasser og på alle pirer. Ved bruk av strøm skal det benyttes godkjent skjøteledning. Strømuttak er KUN beregnet for ladning av batteri. Ikke forskrifts-messig utstyr blir fjernet uten forutgående varsel. Ledninger og slanger må ikke trekkes over veien eller gang-/sykkelstien. Båter i opplag skal ikke være tilkoblet strøm uten at båteier er tilstede.

§ 15: Parkering i Ollebukta skal skje på oppmerkede plasser i henhold til skiltanvisning. Se eget reglement.

§ 16: All form for tilsøling og utslipp i havnebassenget er forbudt. Benytt søppelcontainere og miljøstasjonen som står på land.

§ 17: Årsmøte for driftsåret 2021 som ble holdt 2/3-22, besluttet å avslutte vinterlagring på vann

Følger du dette reglementet får vi et hyggelig båtmiljø og vi tar vare på vårt unike havneområde.