Vedtekter

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Tønsberg Båtforening

§ 2 Formål
Foreningen har til formål å drifte Ollebukta Småbåthavn samt arbeide for en god og sikker båthavn.
Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:

Tilrettelegge og vedlikeholde båtplassene i Ollebukta Småbåthavn.
Gjennomføring av styremøter.
Arrangere medlemsmøter.
Avholde dugnader.
Drifte foreningens kontor.
Organisere vaktordninger i havna.
Innkreve medlems kontingent og plassleie.
Organisere opplag, parkering og krantjenester.
Bidra til å ikke forurense det ytre miljø.

  § 3 Organisasjonsform
Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende
innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er
ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

  § 4 Medlemmer
Foreningen er åpen for alle personer som har interesse for båt og båtliv. Foreningen tilbyr 3 typer
medlemskap: støttemedlem, ventelistemedlem og båtplassmedlem.

  § 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet
Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.
Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan
stryke dem som medlem av foreningen.
Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.

 § 6 Årsmøte
Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall
stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av
de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.
Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel. Innkallingen varsles; direkte til medlemmene
(e-post/sms), ved kunngjøring i pressen, samt opplyst på foreningens hjemmeside. Forslag som skal behandles
på årsmøtet skal være sendt til styret senest en uke før årsmøtet.
Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

§ 7 Årsmøtets oppgaver:

 • Årsmøtet skal
 • Velge møteleder
 • Behandle årsmelding
 • Fastsette revidert regnskap
 • Behandle innkomne forslag
 • Fastsette kontingent og styrehonorarer.
 • Behandle budsjett
 • Velge medlemmer til styrer og tillitsverv.
  • Formann
  • Nestformann
  • Sekretær
  • Kasserer
  • Andre styremedlemmer
  • Revisor og varamedlem revisor
  • Valgkomite og varamedlem valgkomite

 Styrets medlemmer velges for en 2 års periode, kun halve styret er på valg hvert år.

§ 8 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det.
Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i
Innkallingen.

§ 9 Styret
Foreningen har et styre på 10 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde
møte månedlig unntagen Juli og Desember.
Styret skal

 • Iverksette årsmøtebestemmelser.
 • Oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse.
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser.
 • Representere foreningen utad.
 • Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

 Foreningens arbeidsutvalg består av: Formann, Nestformann, Sekretær og Kasserer.

 § 10 Signaturrett
Det er styrets medlemmer i fellesskap som innehar signaturrett.

 § 11 Vedtektsendring
Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten,
og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 12 Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Foreningens formue skal
etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen
blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler
eller andel av disse.