Vedtekter

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Tønsberg Båtforening

 § 2 Formål

Foreningen har til formål å drifte Ollebukta Småbåthavn samt arbeide for en god og sikker båthavn.

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:

Tilrettelegge og vedlikeholde båtplassene i Ollebukta Småbåthavn.

Gjennomføring av styremøter.

Arrangere medlemsmøter.

Avholde dugnader.

Drifte foreningens kontor.

Organisere vaktordninger i havna.

Innkreve medlems kontingent og plassleie.

Organisere opplag, parkering og krantjenester.

Bidra til å ikke forurense det ytre miljø.

 § 3 Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

 § 4 Medlemmer

Foreningen er åpen for alle personer som har interesse for båt og båtliv. Foreningen tilbyr 3 typer medlemskap: støttemedlem, ventelistemedlem og båtplassmedlem.

 § 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen.

Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.

 § 6 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av

de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen og/eller på foreningens hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

§ 7 Årsmøtets oppgaver

 • Årsmøtet skal
 • Velge møteleder
 • Behandle årsmelding
 • Fastsette revidert regnskap
 • Behandle innkomne forslag
 • Fastsette kontingent og styrehonorarer.
 • Behandle budsjett
 • Velge medlemmer til styrer og tillitsverv.
  • Formann
  • Nestformann
  • Sekretær
  • Kasserer
  • Andre styremedlemmer
  • Revisor og varamedlem revisor
  • Valgkomite og varamedlem valgkomite

 Styrets medlemmer velges for en 2 års periode, kun halve styret er på valg hvert år.

 § 8 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i

Innkallingen.

 § 9 Styret

Foreningen har et styre på 10 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte månedlig unntagen Juli og Desember.

Styret skal

 • Iverksette årsmøtebestemmelser.
 • Oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse.
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser.
 • Representere foreningen utad.
 • Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

 Foreningens arbeidsutvalg består av: Formann, Nestformann, Sekretær og Kasserer.

 § 10 Signaturrett

Det er styrets medlemmer i fellesskap som innehar signaturrett.

 § 11 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 § 12 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.